Patronenwinkel - De online zelfmaakmode winkel voor naaipatronen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden patronenwinkel.nl

1. Algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van patronenwinkel.nl en op alle (met afnemers van producten van patronenwinkel.nl) gesloten overeenkomsten.

1.2

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst

2.1

Alle uitingen van patronenwinkel.nl op de website of in catalogi gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.2

Bestellingen kunnen per e-mail, via websites van patronenwinkel.nl of telefonisch worden geplaatst.

2.3

patronenwinkel.nl behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

2.4

Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal patronenwinkel.nl in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.

2.5

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat patronenwinkel.nl de bestelling heeft geaccepteerd. Zodra u een bestelling in onze online winkel heeft geplaatst, ontvangt u van deze bestelling z.s.m. een orderbevestiging per email. Zolang u geen bestelbevestiging van ons heeft ontvangen kunt u de overeenkomst ontbinden.

3. Prijzen

3.1

De prijzen op de websites van patronenwinkel.nl zijn de actuele prijzen. De prijzen in mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van de mailingen zijn doorgevoerd.

3.2

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is patronenwinkel.nl bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3

Alle prijzen zijn inclusief BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, verpakking en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de websites en in de catalogi vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.

3.4

patronenwinkel.nl is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

4. Levering

4.1

patronenwinkel.nl bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Wij versturen via TNT post. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven straatadres van de afnemer afgeleverd.

4.2

patronenwinkel.nl probeert uw bestelling binnen enkele werkdagen te versturen. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt patronenwinkel.nl uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.

4.3

patronenwinkel.nl behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

4.4

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. Helaas raakt er een enkele keer iets zoek bij TNT post. Heeft u na een week na de verzendbevestiging uw bestelling nog niet of niet volledig ontvangen, neemt u dan contact met ons op. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van patronenwinkel.nl aangevuld of opnieuw gedaan. De uiterste periode om dit te melden is één maand na de verzendbevestiging. Meldt u echter na weken of maanden dat u een bestelling niet geleverd hebt gekregen, dan kunnen wij hier niets meer aan doen.

4.5

Patronenwinkel.nl is niet aansprakelijk voor niet aangekomen bestellingen, indien de klant een fout of onvolledig afleveradres heeft opgegeven.

5. Betaling

5.1

Betaling geschiedt per bank/giro (iDeal) of via paypal op nader op de websites uiteengezette voorwaarden.

5.2

Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een (fatale) betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

5.3

In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt patronenwinkel.nl zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.

5.4

Verrekening met vorderingen op patronenwinkel.nl of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.

5.5

Betaling kan slechts per bank of giro (iDeal) of via paypal.

5.6

Bestellingen vanuit het buitenland en bestellingen binnen Nederland boven € 50, - dienen vooruit betaald te worden.

5.7

Bij het niet nakomen van uw betalingsverplichting worden alle kosten die nodig zijn ter voldoening van de vordering aan u doorberekend. Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer aanmaningskosten, de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 62,50,- verschuldigd.
Na de tweede betalingsherinnering wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.
patronenwinkel.nl kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1

Afgeleverde artikelen blijven eigendom van patronenwinkel.nl, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2

patronenwinkel.nl is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van patronenwinkel.nl zijn gebleven terug te (laten) nemen.

7. Retourrecht en Ruilen

7.1

De afnemer heeft het recht door patronenwinkel.nl geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending. De verzend/handlings kosten dienen in ieder geval betaald te worden. De retourzending moet u zelf frankeren.

7.2

Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet patronenwinkel.nl de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.

7.3

Bij ruiling worden de standaard verzendkosten voor toezending van het nieuwe patroon in rekening gebracht.

7.4

Wanneer de door patronenwinkel.nl afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

7.5

Van het retourrecht zijn uitgesloten: boeken, tijdschriften en patronen, waarbij de verpakking is geopend; speciaal voor u (op uw verzoek) bestelde artikelen.

8. Risico- overgang

Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

9. Persoonsgegevens

9.1

Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van patronenwinkel.nl opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt patronenwinkel.nl de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven. patronenwinkel.nl hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving en de richtlijnen van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

9.2

Wanneer patronenwinkel.nl gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

10. Aansprakelijkheid

10.1

patronenwinkel.nl is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi of websites, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van of fouten in de producten.

10.2

Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van patronenwinkel.nl beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.

11. Informatievoorziening

11.1

Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door patronenwinkel.nl al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

11.2

patronenwinkel.nl stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar: haar vestigingsadres en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel; de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs; de wijze en kosten van aflevering en betaling.

11.3

Indien afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat patronenwinkel.nl niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

12. Geschillen

12.1

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar patronenwinkel.nl is gevestigd bevoegd, tenzij patronenwinkel.nl voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

Terug

Uw ipadres is: 18.206.12.76Copyright © 2021 patronenwinkel.nl. Powered by Zen Cart
Parse Time: 0.396 - Number of Queries: 161 - Query Time: 0.17459130718994